Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Męcinka 

Uchwała XXVI-109-04

UCHWAŁA Nr XXVI/109/04
Rady Gminy Męcinka
z dnia 16 listopada 2004 r.

w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Męcinka na lata 2004-2013.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r.Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806,   z 2003 r. Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055,    Dz. U. Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy w Męcince uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Męcinka na lata 2004-2013, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Męcinka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

wersja do wydruku

    Panel aktualizacyjny