Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Męcinka 

Protokół Nr 16

PROTOKOL Nr XVI/04
z szesnastej  sesji Rady Gminy Męcinka
w dniu 22 stycznia  2004 r.


Godzina rozpoczęcia sesji - 9 30
Godzina zakończenia sesji - 15 30

Na stan 15-tu radnych w sesji uczestniczyło  15-tu radnych .    

Na sesję Rady Gminy Przewodniczący zaprosił  i bardzo serdecznie przywitał :
1. Radnych Rady Gminy Męcinka,
2. Wójta Gminy,
3. Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego -  Piotra Borysa.
4. Starostę Jaworskiego - Jana Franciszka Jarosińskiego
5. Przedstawiciela Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim -  Pawła Czyszczonia.
6. Sołtysów wsi,
7. Dyrektorów szkół,
8. Proboszczy parafii z terenu gminy,
9. Mieszkańców gminy.
 
Otwarcie sesji.

Otwarcia sesji Rady Gminy Męcinka dokonał Przewodniczący Rady Gminy  Stanisław  Prędkiewicz wypowiadając formułę " Otwieram szesnastą sesję Rady Gminy Męcinka". Na wstępie stwierdził, że na stan 15 - tu radnych  obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Następnie przedstawił porządek  obrad, który przewidywał :
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie protokołów z XIV i XV sesji.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.
5. Uchwalenie budżetu Gminy Męcinka na rok 2004.
6. Wystąpienie  Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pana Piotra Borysa - Informacja nt.  przygotowania gmin do absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej.
7. Przedstawienie programu "Odnowa wsi" przez przedstawiciela Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim - Pana Pawła Czyszczonia. 
8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.

Radni nie  wnieśli żadnych uwag ani wniosków do porządku dziennego sesji .

Punkt 2 - Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji.

W sprawie protokołu  z XIV sesji, która dobyła się w dniu 19 grudnia 2003 r.  Radni nie wnieśli  żadnych uwag ani wniosków. Za przyjęciem protokołu z tej sesji głosowało 15 - tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził, że przyjęty został protokół z czternastej  sesji  Rady Gminy, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2003 r.
W sprawie protokołu  z XV sesji, która dobyła się w dniu 30 grudnia 2003 r.  Radni nie wnieśli  żadnych uwag ani wniosków. Za przyjęciem protokołu z tej sesji głosowało 15 - tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził, że przyjęty został protokół z piętnastej   sesji  Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2003 r.


Punkt 3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej sesji

Przewodniczący  Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o złożenie informacji o pracy od ostatniej sesji tj. od dnia  30 grudnia 2003 r.

Przedstawiona przez Wójta informacja zawierała następujące dane : 

31 grudnia 2003 r. wręczono klucze do mieszkania w budynku Męcinka 110 dla rodziny państwa Rutków, zamieszkujących tymczasowo w budynku po szkole podstawowej w Sichowie. 
05 stycznia 2004 r. podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze na odbywanie stażu przez 4 absolwentów z terenu Gminy w okresie do 30 czerwca 2004 r. Wynagrodzenie finansowane jest w całości ze środków Urzędu Pracy.
W dniach od 6-go  do 9 stycznia  b.r. brał udział w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Męcinka i omawiał  projekt budżetu gminy na 2004 rok.
06 stycznia b.r.  w Gazecie Wyborczej - ogólnopolskiej, ukazało się ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na wyłonienie wykonawców robót inwestycyjnych : " Wodociąg " Pomocne - Kondratów  i "Kanalizacja" Piotrowice - Chełmiec.
12 stycznia 2004 r.  odbył wizytę w Kuratorium Oświaty celem omówienia spraw związanych z restrukturyzacją oświaty w gminie Mecinka, wziął udział również  w spotkaniu noworocznym u Wojewody Dolnośląskiego a także w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim , gdzie celem spotkania było  omówienie spraw związanych z programem "Odnowa Wsi".
13 stycznia b.r. uczestniczył w wizytacji Szkoły Podstawowej w Męcince i Pomocnem wspólnie z Zastępcą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu Sylwestrem Urbańskim  i Starszym Wizytatorem delegatury Kuratorium Oświaty w Legnicy  panią Stanisławą Kos.
14 stycznia b.r. wraz z grupą radnych Rady Gminy Męcinka wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami w  Pomocnem.
15 stycznia b.r. wziął udział  w posiedzeniu Komisji Planowania i Budżetu Rady Gminy Mecinka, na którym  omawiany był  projekt budżetu gminy na 2004 rok.
19 stycznia br. Brał  udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, na którym to posiedzeniu przedstawił informację nt. realizacji wniosków i interpelacji radnych za okres od początku kadencji do końca 2003 roku.
19 stycznia b.r. przygotowano materiały ( wykaz gruntów w klasach bonitacyjnych) w celu zakwalifikowania gminy do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania ( ONW). Jest to jedno z działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na podstawie którego rolnicy prowadzący gospodarstwa na tych terenach będą mogli otrzymywać płatności rekompensujące im trudne warunki do produkcji rolnej. Wniosek w tej sprawie złożono do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
20 stycznia b.r. wydał Zarządzenie Nr 11/2004 w sprawie wytycznych dotyczących realizacji zadań w zakresie wydatkowania środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy Mecinka do dyspozycji jednostek pomocniczych ( sołectw). - określa sposób rozliczenia środków finansowych na imprezy wiejskie, organizowane przez sołectwa.

W sprawie przedstawionej informacji zgłoszono następujące uwagi i zapytania :
Radny Wojciech Lichoń - Wójt Gminy na zebraniu wiejskim w Kondratowie  mówił, że gmina Męcinka  częściowo jest ujęta w programie jako górska.
Wójt Gminy wyjaśnił, że  Gmina Męcinka  jest ujęta jako gmina górska w wykazie Wojewody, natomiast w punktacji wszelkiego rodzaju funduszy, rozpatrujących wnioski o dofinansowanie nie posiadamy żadnych preferencji z tego tytułu. W związku z tym  w punktacji jesteśmy zawsze w gorszej sytuacji , ze względu na to, że mamy małą liczbę ludności, niską gęstość zaludnienia, obowiązek udzielania ulg ustawowych górskich, co w efekcie powoduje uszczuplenie budżetu gminy w zakresie dochodów. Zaś dochód  na jednego mieszkańca gminy, czyli wskaźnik G klasyfikuje nas w grupie gmin bogatych  o najwyższej dochodowości. Dlatego też aby wnioski o dofinansowanie mogły otrzymać dodatkowe punkty za  niekorzystne warunki gospodarowania należy w tej sprawie złożyć wnioski i odpowiednio udokumentować.
Sołtys wsi Wiesław Budziszyn - czy w programie  rozwoju obszarów wiejskich przewiduje się odtworzenie  i inwentaryzację  drenarki użytków rolnych, drenacja pól  była robiona na terenie gminy w latach 60-tych.
Wójt Gminy wyjaśnił, że  szczegółowa melioracja są to sprawy  indywidualne rolników. Urząd może jedynie pomóc organizacyjnie w działaniach rolników mających na celu utworzenie spółki melioracyjnej.

W sprawie informacji więcej zapytań ani uwag nie było.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził przyjęcie przez Radę Gminy  informacji Wójta Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami do akceptującej wiadomości.

Punkt 4.  Zgłaszanie interpelacji wniosków i zapytań.

Radny  Edward Bobowski z Piotrowice
- Spowodować  załatanie dziur w drodze w okolicy  posesji P. P. Zalewskiego i Wiktorowskiego.
- Czy apteka w Piotrowicach będzie uruchomiona.
- Czy będzie oczyszczona i uregulowana rzeka Starucha w całości.  W latach poprzednich prace te prowadzone były  przez Regionalny Zarząd Melioracji Wodnej w Legnicy i wówczas obiecano, że  w latach następnych prace te zostaną dokończone.
- Jaka jest  wysokość poniesionych  kosztów  i jakie środki planuje się  w budynku Nr 110. 
Radny  Jan Krupiński z Sichowa
- Spowodować oczyszczenie rowów w Sichówku przy drodze powiatowej od przystanku  przy końcu wsi w kierunku Krajewa.  Woda  z rowów od strony Sichówka  zalewa pola rolnikom.
Radny Wojciech Lichoń z Kondratowa
- Zgłosić wniosek do Zarządu Dróg o dokończenie remontu drogi Kondratów - Wilków poprze położenie dywanika  asfaltowego.
Radna Jolanta Dubińska z Pomocnego
- Spowodować  wykonanie remonty murku oporowego przy drodze powiatowej w Pomocnem obok posesji P. Dąbrowskiej.
- Spowodować, aby właściciele posesji :   Pani Boroska i Pana Worończaka z Pomocnego  nie wypuszczali ścieków na drogę użytku publicznego. Wypływające ścieki zamarzają, co w efekcie stwarza zagrożenie  w ruchu drogowym i może być przyczyną wypadków.
Sołtys wsi Zdzisław Sapieło z Muchowa
- Czy  na wysypisku śmieci  w Muchowie rozpoczęto remont, gdyż ściągnięte zostało ogrodzenie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zgłaszających, że na zgłoszone  interpelacje, wnioski i zapytania zostaną udzielone odpowiedzi w końcowej części obrad. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi wyjaśnienie zostanie udzielone na piśmie w terminie 14-tu dni.

Punkt 4 .Uchwalenie budżetu Gminy Męcinka na rok 2004.

Następnie Rada Gminy  przeszła do  uchwalania budżetu Gminy na rok  2004.

Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie  z procedurą  uchwalania budżetu ustaloną  uchwałą Nr XX/117/99 Rady Gminy Męcinka  z dnia 3 grudnia 1999 roku, zmienioną uchwałą Nr XXIX/182/2000 z dnia 28 lipca 2000r. w trakcie realizacji tego punktu należy uwzględnić  następujące punkty :
1/ Odczytanie projektu uchwały  budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2/ Odczytanie opinii  Komisji Planowania i Budżetu,
3/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
4/ Odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji i Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
5/ Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
6/ Głosowanie nad projektem uchwały.

Ad. 1/ .
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Wójta o odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
Przed przystąpieniem  do odczytania projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy  objaśnił zasadność ujęcia zadań w planie inwestycyjnym, przy czym poinformował Radę, że jeżeli któreś z zadań okaże się, że nie może być uwzględnione do dofinansowania z funduszy strukturalnych wówczas na jego miejsce wprowadzone zostanie kolejne.
Przewiduje również w roku budżetowym ujęcie w planie inwestycyjnym, przy wygospodarowaniu środków -  zadania na które zlecono wykonanie projektu tj. "Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Małuszowie". 
Dodał , że plan inwestycyjny  zakłada  realizację wielu rożnego rodzaju inwestycji, aby można było skorzystać z programów sektorowych, jakie będą proponowane gminom, a także, że 13,5 %  wydatków przewidziane jest na ich realizację.
Projekt  uchwały budżetowej warz z uzasadnieniem w wersji  przedłożonej Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w dniu 12 grudnia  2003  r. odczytała Skarbnik Gminy 

Ad. 2/.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Planowania i Budżetu Pana Wiesława Gregulskiego o odczytanie ostatecznej opinii Komisji w sprawie projektu budżetu.

Opinia Komisji Planowania i Budżetu w sprawie projektu budżetu na rok 2004 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3/
Wiceprzewodnicząca Rady Mariola Mikołajczyk  odczytał uchwałę Nr II/A/94/2003 II Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 15 grudnia  2003 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu  Gminy Męcinka na 2004 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 4/.
W dalszej kolejności Wójt Gminy odczytał swoje stanowisko w sprawie opinii Komisji Planowania i Budżetu oraz opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Stanowisko Wójta w ww. sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5/.
Przed przystąpieniem do realizacji tego punktu Przewodniczący Rady objaśnił obecnym , w jaki sposób będzie punkt realizowany, aby nie wprowadzić zamieszania przy zatwierdzaniu zmian, tj. Skarbnik Gminy przedstawiała będzie kolejno wszystkie  wniesione zmiany do projektu budżetu na wniosek Komisji Planowania i Budżetu przedstawiony w ostatecznej opinii Komisji do projektu budżetu  a uwzględnione przez Wójta Gminy .
Natomiast Przewodniczący Rady Gminy poddawał kolejno wprowadzane zmiany pod głosowanie, umożliwiając przedtem  dyskusję na ich temat. 
 
Zmiany w planie dochodów :
1/ W sprawie wprowadzonej  zmiany w planie dochodów  w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na  rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu 758, rozdział 75802 i 75807.

Zmiany w planie wydatków :
1/ W sprawie wprowadzenia zmiany w dziale 010  Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  tj. aby zwiększyć wydatki o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne  pn. Budowa wodociągu w Sichowie
radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie wydatków w dziale  010, rozdział -1010, paragraf 6050.

2/ W sprawie wprowadzenia zmiany  w dziale  010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział  01022 Zwalczanie  chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowego pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, w paragrafie  4300 Zakup usług pozostałych tj. aby  zmniejszyć   wydatek o połowę na odławianie bezpańskich zwierząt, a więc do  kwoty 1.500 zł radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu 010, rozdział 01022, paragraf 4300.
 
3/ W sprawie wprowadzenia zmiany w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , aby  zmniejszyć wydatek o kwotę 15.000 zł do kwoty 5.000 zł
radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu 600, rozdział 60016, paragraf 6050.

4/ W  sprawie wprowadzenia  zmiany w  dziale  700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki  obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenia o kwotę 77 zł,  w ostateczności  w paragrafie tym kwota ta wyniesie 3.902 zł radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu 700, rozdział 70004, paragraf 4040.

5/ W sprawie wprowadzenia zmiany  w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany  zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 zakup usług pozostałych  aby zmniejszyć wydatki  o kwotę 12.975 zł.  Po zmianie  plan wydatku  na wykonanie dokumentacji wyniesie 87.025 zł  radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie   działu 710, rozdział 71004, paragraf 4300.

6/ W sprawie  wprowadzenia zmiany w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie o kwotę 5.829  zł,  w ostateczności  w paragrafie tym kwota ta wyniesie 51.118 zł. radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu 750, rozdział 75023, paragraf 4040.

7/ W sprawie wprowadzenia zmiany w dziale 750 Administracja publiczna rozdział  75095 Pozostała działalność  paragraf 4300 zakup usług pozostałych  aby zwiększyć  środki na potrzeby sołectw do kwoty  6 zł na jednego mieszkańca, co zwiększyłby paragraf o kwotę 9.736 zł i ostatecznie paragraf ten  wynosiłby 29.208 zł  radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu  750, rozdział 75095, paragraf 4300.


8/ W sprawie wprowadzenia zmiany  w dziale 801 Oświata i wychowanie poprzez utworzenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (Męcinka) dodatkowego paragrafu  6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  i zapisanie  kwoty 121 tys. zł.  radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu 801, paragraf 80101, rozdział 6052.

9/ W sprawie wprowadzenia  zmiany  w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych- Męcinka poprzez  likwidację paragrafu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu 801, rozdział 80101, paragraf  6050.

10/ W sprawie wprowadzenia zmiany w dziale  801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe (Piotrowice)poprzez  likwidację paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 15.000 zł i wprowadzenie kwoty 20.000 zł na nowe  zadanie Budowa szkoły Podstawowej w Piotrowicach radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu 801, rozdział 80101, paragraf 6050.

11/ W sprawie wprowadzenia zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe (Pomocne) - skreślenie paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i w jego miejsce zapisanie paragrafu 6062 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,  kwota bez zmian radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu 801, rozdział 80101, paragraf 6050.

12/ W sprawie wprowadzenia zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa Gimnazjum w Męcince" poprzez zmniejszenie wydatku o kwotę 20 tys. zł  radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu  801, rozdział 80110, paragraf 6050.

13/ W sprawie wprowadzenia zmiany w  dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez  zmianę paragrafu  z 2620 na 2570 oraz nazwę dotacji z "przedmiotowej" na "podmiotową"  radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu 851, rozdział 85154.

14/ W sprawie wprowadzenia  zmiany  Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  poprzez skreślenie paragrafów 4110 i 4120 i przeniesienie z nich kwot w łącznej wysokości 1153 zł do paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych. Po wprowadzonej zmianie paragraf 4300 wynosić będzie  35.100 zł  radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu 851, rozdział 85154, paragraf 4300.

15/ W sprawie wprowadzenia  zmiany w dziale  852 Opieka społeczna rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne)  w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne poprzez  zwiększenie o kwotę 348 zł, w ostateczności  w paragrafie tym kwota ta wyniesie 7.602 zł  radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu  852, rozdział 85219, paragraf 4040.

16/ W sprawie wprowadzenia zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015, paragraf 4270 i zwiększenie wydatku o kwotę 1.500 zł   radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu 900, rozdział 90015, paragraf 4270.

17/  W  sprawie wprowadzenia zmiany w dziale  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki   paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększenia o kwotę 139 zł,  w ostateczności  w paragrafie tym kwota ta wyniesie 3.615 zł.  radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu  921, rozdział 92116, paragraf 4270.

18/ W sprawie wprowadzenia zmiany w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej  dotacji celowych  z budżetu na dofinansowanie  zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom  nie zaliczonym do sektora finansów publicznych  zmniejszenie dotacji do kwoty 27 tys. zł  tj. o 1 tys. dla każdego LZS-u. radni nie zgłosili żadnych uwag, wniosków ani zapytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  zatwierdzenie  ww. zmiany.
Za wprowadzeniem zmiany do projektu budżetu jak wyżej głosowało 15-tu radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania  15 radnych "za"  Rada Gminy przyjęła zmianę do projektu budżetu w zakresie działu 926, rozdział 92604, paragraf 2830.


Ad. 6 /.
Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu  uchwały budżetowej na rok 2004 po wprowadzonych zmianach.
Projekt uchwały budżetowej, zawierającej przegłosowane i wprowadzone zmiany odczytała w imieniu Wójta Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie uchwalenie budżetu Gminy Męcinka na rok 2004  w przedstawionym przez Panią Skarbnik brzmieniu.

Za uchwaleniem budżetu głosowało 10 -ciu radnych, 5-ciu było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący Rady stwierdził, że  Rada Gminy Męcinka przy 15-tu głosach "za", 5-ciu głosach "przeciw", 0 głosach "wstrzymujących się" uchwaliła budżet Gminy Męcinka na rok 2004.  

Punkt 6. Wystąpienie  Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pana Piotra Borysa - Informacja nt.  przygotowania gmin do absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej.

W swoim wystąpieniu Wicemarszałek Województwa  zapoznał obecnych z możliwościami  wykorzystania  środków unijnych  skierowanych do Polski jako wsparcie dla nowych państw członkowskich . Wdrożone może być 235 mld EURO a dostępne już od 1 maja 2004 r. do wykorzystania do roku 2006.
Zaznaczył, że ogromne znaczenie  dla właściwego przygotowania wniosków będzie miała znajomość  zagadnień przez profesjonalne kadry. 
Wnioski te winny ukazać jakie zostaną osiągnięte cele. Pierwszym zadaniem będzie przygotowanie profesjonalnej kadry.
Środki  unijne przekazane zostaną w 50 % na zadania regionalne w dziedzinie :
1/ infrastruktura drogowa,
2/ infrastruktura  ochrony środowiska,
3/ infrastruktura społeczna,
4/ ochrona dziedzictwa  narodowego i turystyki.
Przybliżył obecnym w jaki sposób przebiega odnowa wsi, tj, że jest to proces długotrwały, wieloletni. W trakcie realizacji którego należy podjąć  takie działania jak : opracowanie planu i programu odnowy wsi, zintegrować mieszkańców do porządkowania wsi  i wokół idei odnowy.  Przygotować  różnorodne projekty  nastawione na  wzrost standardu i jakości życia. Pobudzenie mieszańców do odnowy własnych posesji.
   
Punkt 7.
Przedstawienie programu "Odnowa wsi" przez przedstawiciela Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim - Pana Pawła Czyszczonia. 

Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego  przedstawił obecnym  program odnowy wsi  ze środków celowych m.in.  na projekty aktywizujące społeczność wiejską poprzez  przyznanie środków na  zwiększenie atrakcyjności  turystycznej  obszarów wiejskich, co z kolei  pozwoli na zagospodarowanie  parkingów, terenów zieleni, ścieżek turystycznych, szlaków pieszych, wiat, miejsc na ogniska.
Wykonanie tablic dydaktycznych, informacyjnych i regulaminowych.
Budowa i instalacja urządzeń  i obiektów rekreacyjno-sportowych (boiska, szatnie, wiaty, place zabaw).
Zakupienie wyposażenia i materiałów  a także remonty  obiektów kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.
Działania edukacyjne, promocyjne i marketingowe.
Rozwój infrastruktury społecznej : przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia.
Rozwój infrastruktury  drogowej i ochrony środowiska.

Punkt 8 . Sprawy różne.
W sprawach różnych  radna Jolanta Dubińska  zwróciła się do obecnych o wzięcie udziału w zabawie Walentynkowej, która będzie zorganizowana  w dniu 14 lutego b.r. w Pałacyku w Muchowie. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie  na pomoc dla dzieci z rodzin ubogich.
Zwróciła się  z wnioskiem do Wójta Gminy aby w przypadku zatrudniania pracowników interwencyjnych  stworzyć szansę dla mieszkańców z innych miejscowości gminy.
Spowodować aby autobus dowożący dzieci ze Stanisławowa dowoził je na osiedle a nie wysadzał na początku wsi. Kierowca autobusu tłumaczy się śliską nawierzchnią drogi.

Punkt  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych .
Wójt Gminy poinformował radnych i sołtysów, że na wszystkie  zgłoszone na  sesji zapytania, wnioski i interpelacje udzieli odpowiedzi na piśmie w terminie 14 - tu dni od dnia sesji.

Punkt 7. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku dziennego sesji. Podziękował  radnym i zaproszonym gościom za udział w obradach.
Szesnastą     sesję Rady Gminy Męcinka ogłosił  za zamkniętą.

Protokołowała :      Przewodniczący Rady Gminy
Małgorzata  Rodzeń          Stanisław  Prędkiewicz
   


wersja do wydruku

    Panel aktualizacyjny